El TAB estableix un Arbitratge “fast-track”, pels conflictes provocats per la crisi del Covid. Notícia impotant en l’ àmbit de l’ Arbitratge a BArcelona.

Davant la situació del Covid-19 i les seves conseqüències, preveient-se múltiples conflictes derivats de relacions contractuals, especialment en aquelles de tracte successiu que es perllonguen en el temps, el TAB ha establert un procediment àgil i plenament garantista.

 

El TAB vol ajudar a les empresses que, en aquesta situació del Covid, necessiten una solució definitiva al problema plantejat amb el seu contracte. Evitant les demores que suposa, sobretot en aquests moments, el procediment als Jutjats.

L’ Arbitratge es pot iniciar, encara no hi hagi acord entre les parts per a sotmetre el seu conflicte al TAB. Qui requereixi una solució pot acudir a l’ Arbitratge del TAB, perquè convoqui la part adversa a fi de propiciar un conveni que permeti l’inici de l’ Arbitratge, per solucionar els  conflcites contractuals.

La resolució del TAB tindrà caràcter vinculant i obligatori per a les parts, d’acord amb la Llei d’arbitratge vigent.

Regulació de la via FAST TRACK

Per poder acudir a la via Fast Track de TAB es pot consultar al següent enllaç la “Clàusula de Procediment Abreujat”.

Clàusula de Procediment Abreujat

Procediment d’inici de la via FAST TRACK

Per iniciar el procediment ha d’omplir el formulari de sol·licitud de mutu acord o a instància de part, segons sigui el cas, que trobaràs en els enllaços i remetre-ho a secretaria@tab.es juntament amb còpia del contracte, estatuts o document de què es dedueixi la relació jurídica.

 

Santiago Nadal